مجموع حمایت‌های انجام شده تا این لحظه تومان از طرف نفر شامل نفر حمایت ناشناس