Demo

تیم تدارکات روز جشنواره

ردیف مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ آماده کردن وسایل در روز جشنواره کوشا اسماعیل‌پور بنیاد دانش آزاد
۲ آماده کردن وسایل در روز جشنواره عرفان بشارت  
۳ آماده کردن وسایل در روز جشنواره مهرداد بنددار بنیاد دانش آزاد
۴ آماده کردن وسایل در روز جشنواره دانیال بهزادی بنیاد دانش آزاد
۵ آماده کردن وسایل در روز جشنواره امین خلیقی  
۶ آماده کردن وسایل در روز جشنواره محسن رجبی  
۷ آماده کردن وسایل در روز جشنواره، تحویل دادن بسته‌های جشنواره به شرکت‌کننده‌ها زهرا رحیمی  
۸ آماده کردن وسایل در روز جشنواره، تحویل دادن بسته‌های جشنواره به شرکت‌کننده‌ها علی رستمی بنیاد دانش آزاد
۹  آماده کردن وسایل در روز جشنواره، چک کردن موارد مورد نیاز از روی چک‌لیست سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۱۰ آماده کردن وسایل در روز جشنواره وحید عالم‌فرد  
۱۱ آماده کردن وسایل در روز جشنواره سیدمسیح علوی بنیاد دانش آزاد
۱۲  آماده کردن وسایل در روز جشنواره، چک کردن موارد مورد نیاز از روی چک‌لیست، آماده کردن سالن آمفی‌تئاتر مرکزی سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۱۳ آماده کردن وسایل در روز جشنواره رامین فیاض‌زاده بنیاد دانش آزاد
۱۴ آماده کردن وسایل در روز جشنواره رعنا فیاض‌زاده  
۱۵ آماده کردن وسایل در روز جشنواره سید محمد جواد فیض‌آبادی ثانی دانشگاه صنعتی شریف
۱۶  آماده کردن وسایل در روز جشنواره، چک کردن موارد مورد نیاز از روی چک‌لیست امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد
۱۷ آماده کردن وسایل در روز جشنواره حمیدرضا گودرزی  
۱۸ آماده کردن وسایل در روز جشنواره امین مترصل