Demo

تیم پذیرایی

ردیف مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ تامین خوراکی‌های آمفی‌تئاتر مرکزی محسن رجبی  
۲  هماهنگی پذیرایی در دانشکدهٔ کامپیوتر سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۳ خریدن آب معدنی در روز جشنواره وحید عالم‌فرد  
۴  هماهنگی پذیرایی در آمفی‌تئاتر مرکزی، توزیع ناهار سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۵ توزیع ناهار رعنا فیاض‌زاده  
۶ پذیرایی در دانشکدهٔ کامپیوتر سید محمد جواد فیض‌آبادی ثانی دانشگاه صنعتی شریف