Demo

افراد تیم اجرایی

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱  تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره  سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۲   تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره، تحویل دادن هدایای باقی‌مانده بعد از جشنواره  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد
۳   تدارک و خرید وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره امیرحسین گودرزی بنیاد دانش آزاد
۴  تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره، انجام کارهای مربوط به پخش زنده و تست سالن قبل از جشنواره مهرداد بنددار بنیاد دانش آزاد
۵ خرید وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره علی رستمی بنیاد دانش آزاد
۶ خرید وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره کوشا اسماعیل‌پور بنیاد دانش آزاد
۷ بسته‌بندی پکیج‌ها سید محمد جواد فیض‌آبادی ثانی دانشگاه صنعتی شریف
۸  تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره پژمان جهانی  
۹  تدارک وسایل مورد نیاز قبل از جشنواره حمیدرضا گودرزی  
۱۰ تحویل دادن هدایای باقی‌مانده بعد از جشنواره رامین فیاض‌زاده بنیاد دانش آزاد

 

سید محمد جواد فیض‌آبادی ثانی