Demo

افراد تیم انتشار محتوا

ردیف  مسئولیت افراد (به ترتیب حروف الفبا) از طرف
۱ ویرایش متن انگلیسی گزارش جشنواره در ویکی بین‌المللی روز آزادی نرم‌افزار دانیال بهزادی بنیاد دانش آزاد
۲ تکمیل پروپوزال جشنواره، ترجمهٔ گزارش جشنواره به انگلیسی در ویکی بین‌المللی روز آزادی نرم‌افزار سیدمحمدمسعود صدرنژاد بنیاد دانش آزاد
۳  تکمیل پروپوزال جشنواره  سعید علیجانی بنیاد دانش آزاد